About

NEW! You can now find us on meetup.com, go to: Pre-Conflict Control Peaceful Self-Defense Group – we have training sessions every week.


(For the English version of this text, please scroll down)

Pre-Conflict Control (PCC) geeft workshops, cursussen en seminars in Conflictvoorkoming en Fysieke Weerbaarheid. Voor informatie of het boeken van een cursus en/of seminar, neem contact op met Martyn van Halm, 06-38122708, preconflictcontrol@yahoo.com

Pre-Conflict Control (PCC) verzorgt naast complete cursussen ook workshops en presentaties voor bedrijfsuitjes, waarbij humor, herkenbaarheid en leerzaam een onvergetelijke indruk maken. Ook verzorgen wij individuele begeleiding voor particulieren en professionals. Voor non-profit en onderwijsinstellingen zijn wij tegen gereduceerd tarief beschikbaar voor assertiviteit en anti-pesten cursussen.

Wat leert Pre-Conflict Control (PCC)?

Om een conflict te voorkomen moet je bepaalde vaardigheden bezitten.

 • Alertheid om in een vroegtijdig stadium een potentieel conflict aan te zien komen.
 • Situationeel Bewustzijn om te weten wat er in je omgeving gebeurd en waar je rekening mee moet houden.
 • Communicatie om verbaal weerstand te kunnen geven in conflictsituaties.
 • Assertiviteit om grenzen te stellen en dat ook uit te stralen.
 • Conflicthantering om potentiele agressie om te buigen naar gezonde onderhandeling.
 • En Fysieke Weerbaarheid voor als het toch uit de hand dreigt te lopen.

PCC leert cursisten deze vaardigheden tot ze een tweede natuur vormen.

Alertheid:

In deze moderne tijd vol afleidingen zijn maar weinig mensen bezig met datgene waarmee ze bezig horen te zijn. Tijdens ‘gedachteloze’ activiteiten als lopen, fietsen, sporten en autorijden gaan mensen dagdromen, boodschappenlijstjes maken, telefoongesprekken voeren, waardoor de aandacht voor de activiteit en de omgeving verslapt. Juist dat gebrek aan alertheid kan mensen in moeilijkheden brengen. PCC leert mensen weer de aandacht te houden waar deze gehouden moet worden, waardoor gevaarlijke situaties op tijd worden waargenomen en voorkomen kunnen worden.

Situationeel Bewustzijn:

De wereld kent veel risico’s, maar ongetrainde zintuigen zullen moeite hebben om onderscheid te maken tussen realistische en onwaarschijnlijke bedreigingen. PCC leert mensen onderscheid te maken reële en imaginaire risico’s en zich bewuster door het leven te begeven.

Communicatie:

Door middel van stem, houding en voorkomen jezelf op de juiste wijze uiten. Psychologisch inzicht aanwenden om anderen te beïnvloeden. Intonatie en gesprekswijze aanpassen aan de omstandigheden. Ontspannen in stressgevoelige situaties.

Assertiviteit:

Zelf grenzen stellen, op de juiste manier op prikkels reageren en emoties onder controle hebben. In staat zijn om beslissingen te nemen en deze uit te voeren. Verbaal sterk staan zonder een grote mond te hebben. Passend reageren op negatieve acties van anderen. Vreemden met zelfvertrouwen tegemoet treden. Waarom zijn sommigen de initiatiefnemers en anderen speelballen van hun omgeving? Waarom wordt er naar de ene persoon geluisterd en wordt de ander genegeerd? PCC leert mensen hoe ze op een daadkrachtige wijze zichzelf kunnen profileren, zowel in sociale als in bedreigende situaties.

Conflicthantering:

Conflicten zijn er elke dag, maar je hoeft niet elk conflict dat je tegenkomt aan te gaan. En als je in een conflict komt, hoef je het scenario van het conflict niet te volgen. Door te breken met standaard conflictscenarios creëer je een mogelijkheid om niet alleen het conflict op te lossen, maar ook de manier waarop – met humor, met empathie, met relativeringsvermogen.

Conflicten neigen snel te escaleren: de mug wordt een olifant. PCC leert de olifant weer terug te brengen tot mug. De-escalatietechnieken zijn daarom een belangrijk onderdeel van de conflicthanteringstechnieken.

Fysieke Weerbaarheid:

De algemene opinie is dat je al te laat bent als je jezelf in een conflict fysiek moet verweren. Het enige dat overblijft is ‘damage control’. Dit is voor een groot gedeelte waar, zeker als je beseft dat de meeste mensen die veroordeelt worden voor mishandeling zich vaak beroepen op ‘noodweer’.

Waarom gaat het mis? Omdat noodweer volgens de wet een heel specifieke taak heeft, namelijk ‘het lijf en goed verdedigen als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput’. Om die reden is de belangrijkste handeling bij een conflict ‘wegrennen’. Maar wat als je niet weg kunt rennen? Omdat je wordt vastgehouden? Of omdat je fysiek niet in staat bent om te rennen?

De fysieke afweertechnieken van PCC zijn gefundeerd in de technieken en principes van de Japanse krijgskunst aikido. Aikido heeft als doel een conflict te beheersen zonder daarbij de tegenstander schade te berokkenen. Alleen moet men lang aikido trainen om het op het niveau te komen waarin het gebruikt kan worden voor weerbaarheid. PCC heeft de meest voorkomende grepen en aanvallen bestudeerd en daar de meest doeltreffende aikidotechniek bij geselecteerd. Deze technieken zijn door PCC aangepast zodat ook mensen zonder ervaring in vechtsporten of krijgskunsten de technieken snel onder de knie kunnen krijgen en deze door middel van ezelsbruggetjes makkelijk kunnen onthouden in stressvolle situaties. Aikido maakt gebruik van de kracht van de tegenstander, daarom is het voor cursisten niet belangrijk om sterk of zelfs maar fit te zijn. PCC Weerbaarheidstraining is daarom ook geschikt voor mensen met fysieke beperkingen.

Meer informatie? Cursus en/of seminar boeken? Neem contact op met Martyn van Halm, 06-38122708, preconflictcontrol@yahoo.com

Pre-Conflict Control (PCC) is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53431111.

* ENGLISH VERSION:

Pre-Conflict Control (PCC) gives courses and seminars in Conflict Prevention and Physical Self-Defense. For more information or booking a course/seminar, please contact Martyn van Halm, 06-38122708, preconflictcontrol@yahoo.com

Pre-Conflict Control (PCC) not only gives entire courses, but also workshops and presentations on company events or seminars, with an educational accessible humorous outlook to make a lasting impression. Individual guidance for civilians as well as professionals are also possible. For non-profit organisations and schools Pre-Conflict Control provides courses on assertivity and anti-bullying against a reduced rate.

What is the Pre-Conflict Control (PCC) curriculum?

To prevent conflict you need to possess certain special skills.

 • Alertness to perceive the early stages of a potential conflict.
 • Situational Awareness to know what is going on in your vicinity and how to deal with possible risks.
 • Communication to respond verbally and non-verbally in potential conflict situations.
 • Assertivity to protect your boundaries and project this attitude outward.
 • Conflict Resolution to bend potential aggression into healthy negotiation.
 • And Physical Self-Defense for when a conflict starts to spin out of control.

PCC teaches these skills until they become second nature.

Alertness:

In these modern times with abundant distractions it’s harder than ever for people to stick with doing what they’re supposed to be doing. During ‘brainless’ activities like walking, cycling, sports and driving people tend to daydream, make shopping lists, conduct telephone conversations, disregarding the activity at hand and becoming increasingly inattentive to their surroundings. It’s that lack of alertness that can lead people into problematic situations. PCC teaches people to focus their attention to where it’s supposed to be, helping to perceive dangerous situations in time to avoid them.

Situational Awareness:

The world knows many risks, but untrained senses will have trouble distinguishing between real dangers and irrational threats. PCC teaches how to distinguish between probable and imaginairy risks and move through life more aware of their surroundings.

Communication:

Through voice, posture and attitude properly expressing yourself. Influencing people by psychological insights. Adjusting intonation and conversational style to the situation. Relaxing in stressful situations.

Assertivity:

Establishing your own bounderies, responding the right way to stimuli, and keeping your emotions in check. The ability to make decisions and follow up. Being verbally strong without becoming a loudmouth. Reacting properly to the negative actions of others. Approaching strangers with self-confidence. Why are some people initiators and other people treated like doormats? Why are some people heard and others ignored? PCC teaches people how to confidently assert themselves, in social as well as threatening situations.

Conflict Resolution:

Conflicts await you every day, but you don’t need to engage in every conflict on your way. And if you do get embroiled in a conflict, you don’t need to follow the agressor’s scenario. By demolishing standard conflict scenarios you not only create a possibility to resolve the matter, but also the way how to – by using humor, empathy, relativity.

Conflicts have a tendency to escalate: turning a molehill into a mountain. PCC teaches how to reduce the mountain into a molehill. De-escalation techniques are an important part of the conflict resolution methods.

Physical Self-Defense:

The general opinion is that you’re too late if you have to resort to defending yourself physically in a conflict situation. The only thing left is ‘damage control’. This is true in many cases, most assuredly in court cases where people are prosecuted for assault when all they were doing is ‘defending themselves’.

It sounds so easy, but self-defense is a fickle matter. According to the law, you are only allowed to use physical force when all other measures have failed. That is why one of the most important self-defense tactics is to simply run away. But what if you can’t run away? Because your escape routes are all blocked? Or your physically unable to run?

PCC physical self-defense is based on the techniques and principles of the Japanese martial art Aikido. Aikido seeks to resolve conflicts without undue force or damaging the opponent. The main problem is that you have to train for years to get to a level where you can use your skills for self-defense.

PCC studied the most common grabs and attacks and selected the best suited Aikido technique. These techniques were modified by PCC to allow people without martial arts experience to quickly master the techniques and provide tools to remember them in stressful situations. Aikido uses the force of the opponent, so it’s not necessary for students to be strong or even fit. That makes PCC Self-Defense suited for people with physical limitations.

A few tips:
– Try to keep to well-lit streets.
– Don’t walk around distracted. Don’t use your phone or listen to music, you need to be aware of your surroundings.
– Don’t walk too close to houses, but use the middle or edge of the sidewalk.
– Take a corner like a soldier in a battlefield, move to the outside so you can look around the corner before you turn the corner. This will alert you to predators lurking just behind the corner or even further up the street. A corner is not just a street corner, but any obstacle big enough to allow a grown person to crouch behind, i.e. concrete benches, statues, bushes, mailboxes, telephone booths, cars, trucks, etcetera.
– Don’t take shortcuts through badly-lit or deserted areas at night. Avoid parks.
– If you think you’re followed, don’t go home. Walk or ride to a police station.
– If you go to your car, walk around your car in a wide circle and look inside to see if someone is hiding in the backseat. If a van or truck is parked near the driver side, enter through the passenger side. Never allow yourself to be wedged between cars without room to move. Most kidnappers use vans with sliding doors, so be aware of them.
– After pressing the call button of the elevator, step back so you won’t be near the doors when they open. That way you can see inside when the elevator arrives and allow any passengers to get out without obscuring your view. If someone holds the elevator for you and you don’t trust them, tell them you’re waiting for someone and decline the ride. Don’t allow them to verbally persuade them, any normal person will just shrug and go away. Insistence is suspect.
– if you work in an office, ask security/doorman to escort you to your car, if possible.
– keep a flashlight attached to your keyring. If used to defend yourself by striking at vulnerable points of the assaillant, you won’t be charged with using a weapon.
– Learn defense techniques that don’t require a lot of upper body strength, as you will most likely be at a disadvantage if your assailant is larger and stronger. Instead, learn aikido-style defense that helps you unbalance your opponent and wristlocks to get out of situations. Don’t try to learn how to beat up someone – your primary concern should be to flee to safety.

More info? Booking a course or seminar? Contact Martyn van Halm, 06-38122708, preconflictcontrol@yahoo.com

Pre-Conflict Control (PCC) is registered with the Dutch Chamber of Commerce under number 53431111.

Advertenties

3 reacties on “About”

 1. Victor Konijn schreef:

  Hi Martijn, erg interessant! Wij proberen het principe van conflict preventie in te brengen in de corporate wereld door bewustzijn te vergroten met behulp van ADR technieken, gecombineerd met NVC (NGC in NL?) en conflict coaching (Cinergy). De ervaring is dat dit vooral aanslaat bij mensen met veel (conflict-)ervaring en dat de notie van conflict preventie niet snel budgetten losmaakt bij mensen die nog niet heel veel kwijt zijn aan conflictresolutie…
  Wij opereren vanuit Sydney, Australie – als je in de buurt komt laat het weten, dan nodig ik je uit op de koffie!
  Heel veel succes, ben benieuwd naar je ervaringen in NL!

 2. Michelle Byrom schreef:

  I believe you have created the ideal self defence course.
  I read Peace and Conflict Studies a couple of decades ago.
  I taught my kids about most of the things you mention. Not the physical but they all did some basic judo.
  They had the advantage of practicing more advanced negotiation techniques with me as various issues arose. I hope that is prevention enough on the physical side.
  My youngest will be off to university next year and isn’t streetwise in the big city sense. She reads people well. Avoiding pickpockets and such needs attention but that’s quickly learned. I’ll get her to read some of your answers on Quora. Not being her parent I suspect you will be the necessary expert on that issue.
  Great to see this teaching becoming more widely available.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s